Deelname voorwaarden

 1. Deze deelname voorwaarden zijn van toepassing op de door Speel Train Ontwikkel, gevestigd te Amersfoort hierna te noemen: STO, georganiseerde zaalvoetbal- en/of keeperstrainingen van de Jeugdzaalvoetbal Academie.
 2. Aanmelding voor deelname aan de zaalvoetbal- en keeperstrainingen van STO voor jongens en meisjes kan uitsluitend door volledige invulling en verzending van het (digitale) inschrijfformulier via de website.
 3. Ieder (digitaal) verzonden inschrijfformulier dient met toestemming van de ouders en/of verzorger(s) van de betreffende deelnemer(s) te zijn ingevuld en verzonden.
 4. Door het versturen van het (digitale) inschrijfformulier verklaart de deelnemer(s) alsmede de ouder(s)/ verzorger(s) zich expliciet akkoord met de toepasselijkheid van deze deelname voorwaarden.
 5. Aanmelding voor deelname is voor een periode van één les, één maand, een kwartaal of negen maanden.
 6. Bij voortijdige en/of tussentijdse afmelding aan de zijde van de deelnemer vind geen restitutie van lesgeld plaats.
 7. Indeling van deelnemers in de verschillende leeftijdsgroepen vind plaats op volgorde van binnenkomst en ruimte per leeftijdscategorie.
 8. STO heeft het recht foto’s en/of video’s van activiteiten op haar website, Facebook en Instagram te plaatsen, mits er voor aanvang van de sessie/seizoen uitdrukkelijk bezwaar is ingediend.
 9. Als er na een proefles word besloten lid te worden van onze Jeugdzaalvoetbal Academie, dan dienen de lidmaatschapskosten direct contant of per pinbetaling te worden voldaan.
 10. De trainingen en wedstrijden van de academie vinden plaats onder leiding van ervaren, gekwalificeerde en gediplomeerde sportbegeleiders. Daarnaast worden onze sportbegeleiders geselecteerd op “natuurlijk overwicht” en pedagogische vaardigheden.
 11. STO en/of de Amerena zijn niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van lichamelijk- of materieel letsel voortvloeiende uit de door STO geboden activiteiten.
 12. De deelname aan alle door STO aangeboden activiteiten geschiedt geheel op eigen risico.
 13. Indien door overmacht, extreme weersomstandigheden en/of andere onvoorziene bijzondere omstandigheden, de trainingen en/of wedstrijden geen doorgang kunnen vinden, zullen deze waar mogelijk worden ingehaald. Bij afgelasting zal e.e.a. tijdig op de website, Facebook en/of Spond worden vermeld. Alsdan vindt er echter geen restitutie van lesgeld plaats.
 14. STO stelt iedere training een tenue beschikbaar, in bruikleen. Aan het einde van iedere training dient het tenue te worden ingeleverd. Toch is het van belang dat iedere deelnemer zelf passende kleding, scheenbeschermers en schoeisel meeneemt.
 15. Bij ziekte of een andere reden van afwezigheid dient de deelnemer zich tijdig en voorafgaand aan betreffende activiteit via Spond en/of per whatsapp af te melden.
 16. In gevallen waarin deze deelname voorwaarden niet voorzien, beslist het bestuur van STO.
 17. STO is gerechtigd, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze voorwaarden gedurende de looptijd te wijzigen en/of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen zonder dat STO daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemer(s). Wijziging, staking en/of aanpassing van de deelname voorwaarden zal door STO bekend gemaakt worden via de website www.speeltrainontwikkel.nl.
 18. Op deze deelname voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze voorwaarden dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.